Вътрешно-училищни документи за учебната 2022-2023 година

Вътрешно-училищни документи за учебната 2022-2023 година

В училището са разработени и действат още следните планове, правила и заповеди, с които родителите са запознати от класните ръководители:

 1. План за дейността на педагогическия съвет;
 2. Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;
 3. Правилник за организиране на обучение, възпитание и труда на ОбУ "Христо Ботев" във връзка с насоките на обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата;
 4. Правила за електронна комуникация учител-родител;
 5. Правила за използване на електронен дневник в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново;
 6. Правилник за пропускателния режим в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново;
 7. Досие за осигуряване на пожарна безопасност в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново;
 8. План за защита при бедствия в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново;
 9. Правилник за осигуряване на безопасни условия на условия на обучение, възпитание и труд;
 10. План за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия;
 11. Документация по прилагането на мерки за противодействие на тормоза - "План за сигурност";
 12. Вътрешни правила за организация на ученическото хранене в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново;
 13. План за работата на комисията по бедствия, аварии и катастрофи при усложнения в зимни условия в ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново;