Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 година

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 година

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 година

28.11.2019 г.

Основната цел на проекта е насочена към:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

Дейностите по които ще се включи училището са:

Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.

Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3.

Групите, които се сформира в ОбУ „Христо Ботев”, с. Долно Дряново след проучване сред учениците са:

  • Група за допълнително обучение по български език и литература за ученици от I  клас с ръководител Радослав Киневирски;
  • Група за допълнително обучение по математика за ученици от IV клас с ръководител Мустафа Низамов;
  • Група за допълнително обучение по български език и литература за ученици от VII клас с ръководител Сълзет Муртазова;
  • Група за занимания по интереси „Млад автомобилист” за ученици от IX-Х клас с ръководител Джемал Маджир;
  • Група за занимания по интереси „Приятели на природата” за ученици от III – IV с ръководител Фатме Якупова;
  • Група за занимания по интереси „Футбол” за ученици от III-IV клас с ръководител Рахим Арнаудов.