Приобщаващо образование - занимания по интереси

Приобщаващо образование - занимания по интереси

Приобщаващо образование - занимания по интереси

18.02.2019 г.

След направено анкетно проучване сред учениците от ОбУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново, за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да се включат се сформираха занимания по следните тематични направления:

  1. Народни танци - тематична област "Изкуства и култура" с ръководител Петко Франгов.
  2. Приятели на природата - тематична област "Екологично образование и здравословен начин на живот" с ръководител Фатме Якупова.
  3. Футболен отбор - тематична област "Спорт" с ръководител Идрис Топчи.
  4. Виртуално програмиране - тематична област "Дигитална креативност" с ръководител Шукри Шукри.
  5. Да се забавляваме и решаваме задачи - тематична област "Математика" с ръководител Радослав Киневирски.
  6. Забавен английски - тематична област "Технологии" с ръководител Зайнеп Ходжа.

Младите еколози от клуб " Приятели на природата " към  ОбУ" Христо Ботев ", с. Долно Дряново с ръководител г-жа Якупова, изработиха табло на тема " Да отворим сърцето си за тях". Учениците с голяма сръчност направиха рисунките си, след което с тях сътвориха табло. Учениците работеха много добре в екип. Те останаха емоционално удовлетворени и от своята индивидуална работа.