Проект BG05M20P001-2.012-0001. финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Образование за утрешния ден"

Проект BG05M20P001-2.012-0001. финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Образование за утрешния ден"

Проект BG05M20P001-2.012-0001. финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Образование за утрешния ден"

През учебната 2019/2020 година  ОбУ „Христо Ботев”  работи по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ като има създадени групи за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови). Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Сформирани са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови:

1. Клуб „Нинджа 1“ – основно ниво на владеене на базови дигитални компетентности, с ученици от 3 и 4 клас, ръководител Галя Дерменджиева.

2. Клуб „Нинджа 2“ – основно ниво на владеене на базови дигитални компетентности, с ученици от 2 и 3 клас, ръководител Рахим Арнаудов.