Час по Биология и здравно образование в 10. клас

Час по Биология и здравно образование в 10. клас

Час по Биология и здравно образование в 10. клас

На 16.05.2022 г. се проведе полеви експеримент в часа по Биология и здравно образование с учениците от 10. клас на тема "Отчитане на плътността на растителен вид". Учениците бяха разделени на групи като предварително подготвиха рамки с размери 1 кв. м, изработени от дърво. Всяка група направи теренно проучване на плътността на определен растителен вид, чрез метода на пробните площадки. Накрая резултатите бяха обобщени за целия изследван терен. Набелязаха се мерки, чрез които учениците да участват в опазването на растителността в района.