Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Ученик съм в първи клас и математиката вече зная аз.

Да се учим заедно е чудесно, весело и интересно, и много лесно!